Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Projekt

Projekt stażowy „GEOLOG II – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM", nr POWR.03.01.00-00-S174/17, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Realizacja Projektu ma miejsce w Instytucie Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, a jego kierownikiem jest dr Robert Jagodziński.


CELEM GŁÓWNYM projektu "GEOLOG II" jest wyposażenie 68 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców z branży geologicznej i ułatwiające im wejście na rynek pracy, w okresie od marca 2018 r. do lutego 2020 r.


CEL PROJEKTU ZOSTANIE ZREALIZOWANY POPRZEZ ORGANIZACJĘ 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY, które:


W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 ZADANIA:

ZADANIE 1. Geolog w poszukiwaniu i eksploatacji surowców naturalnych: krajowe staże praktyczne w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych;

ZADANIE 2. Geolog w geotechnice i hydrogeologii: krajowe staże praktyczne w firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych;

ZADANIE 3. Geolog w służbie nauki przyszłości: krajowe staże praktyczne w instytutach badawczych i uczelniach wyższych.


Projekt "GEOLOG II", będący autorskim projektem przygotowanym w Instytucie Geologii, został rozpisany we współpracy z kadrą naukową IG UAM w celu zapewnienia efektu synergii oraz umożliwienia zacieśnienia kontaktów pracowników naukowych z gospodarką.


Projekt trwa od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. Okres jego realizacji obejmuje dwie edycje:


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU "GEOLOG II"