Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Projekt

Projekt stażowy „GEOLOG – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM", nr POWR.03.01.00-00-S162/15, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Realizacja Projektu ma miejsce w Instytucie Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, a jego kierownikiem jest dr Robert Jagodziński.


CELEM GŁÓWNYM projektu "GEOLOG" jest wyposażenie 75 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców z branży geologicznej i ułatwiające im wejście na rynek pracy, w okresie od maja 2016 r. do stycznie 2018 r.


CEL PROJEKTU ZOSTANIE ZREALIZOWANY POPRZEZ ORGANIZACJĘ 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY, które:


W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 ZADANIA:

ZADANIE 1. Geolog w poszukiwaniu i eksploatacji surowców naturalnych: krajowe staże praktyczne w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych;

ZADANIE 2. Geolog w geotechnice i hydrogeologii: krajowe staże praktyczne w firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych;

ZADANIE 3. Geolog - nauka przyszłości: zagraniczne staże praktyczne w instytutach badawczych.


Projekt "GEOLOG", będący autorskim projektem przygotowanym w Instytucie Geologii, został rozpisany we współpracy z kadrą naukową IG UAM w celu zapewnienia efektu synergii oraz umożliwienia zacieśnienia kontaktów pracowników naukowych z gospodarką.


Projekt rozpoczął się 1 maja 2016 r., a zakończy się 31 stycznia 2018 r. Okres jego realizacji obejmuje dwie edycje:


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU "GEOLOG"