Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Zamówienia

Poznań, 24.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GEOL/2017

DOTYCZĄCE WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH

Zapytanie ofertowe związane z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-S162/15 „GEOLOG – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM” przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie od 1.05.2016 r. do 31.01.2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich dla grupy studentów stażystów.

Termin składania ofert: do dnia 4.05.2017

ZO_badania lekarskie

Zał. nr 1 Wzór oferty


ZAMÓWIENIE NR 1/GEOL/2017 DOTYCZĄCE WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE BADAŃ MEDYCYNY PRACY I WYDANIA ORZECZEŃ LEKARSKICH

Zamówienie realizowane będzie przez:

Polmed S.A.
os. Kopernika 21
83-200 Starogard Gdański

Poznań 24.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GEOL/2017

DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GRUPY STUDENTÓW STAŻYSTÓW

Zapytanie ofertowe związane z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-S162/15 „GEOLOG – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM” przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie od 1.05.2016 r. do 31.01.2018 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup ubezpieczenia dla grupy studentów stażystów.

Termin składania ofert: do dnia 4.05.2017

ZO_ubezpieczenie

Zał. nr 1 Wzór oferty


ZAMÓWIENIE NR 2/GEOL/2017 DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GRUPY STUDENTÓW STAŻYSTÓW W PROJEKCIE GEOLOG

Zamówienie realizowane będzie przez:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa