Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Staże

Projekt "GEOLOG II" obejmuje realizację 68 staży w łącznym wymiarze 480 godzin, po 160 godzin miesięcznie przez 3 miesiące dla studentów/ek dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia w Instytucie Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W ramach projektu "GEOLOG II" zrealizowane zostaną staże w zaplanowanych 3 ZADANIACH:

  • ZADANIE 1. Geolog w poszukiwaniu i eksploatacji surowców naturalnych: krajowe staże praktyczne w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych,
  • ZADANIE 2. Geolog w geotechnice i hydrogeologii: krajowe staże praktyczne w firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych,
  • ZADANIE 3. Geolog w służbie nauki przyszłości : krajowe staże praktyczne w instytutach badawczych i uczelniach wyższych.


ZADANIE 1. GEOLOG W POSZUKIWANIU I EKSPLOATACJI SUROWCÓW NATURALNYCH: KRAJOWE STAŻE PRAKTYCZNE W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNYCH:

Zadanie obejmuje realizację 23 staży (12 w 2018 r. i 11 w 2019 r.) z obszaru geologii poszukiwawczo-złożowej i geozagrożeń. Staże będą realizowane zgodnie ze ścieżką kształcenia w branżach:

  • węglowodorowej,
  • surowców chemicznych,
  • surowców metalicznych,
  • badań naukowych,

w zależności od ich specyfiki, zarówno w dużych organizacjach będących spółkami skarbu państwa, służbami państwowymi, jak i małych firmach posiadających wąskie specjalizacje istotne dla gospodarki.


Podczas staży uczestnicy będą mieli możliwość wykonywania pracy na stanowisku geologa w różnorodnych specjalizacjach: naftowego, górniczego, petrografa, sedymentologa i geochemika. Zostaną włączeni w proces produkcyjny i pracy terenowej, a dzięki stosowanym przez pracodawców technologiom, poznają pracę przemysłową na poziomie światowym. Praca w zespołach projektowych, pod nadzorem Opiekuna stażu pozwoli również na rozwój kompetencji interpersonalnych.


Po odbyciu stażu, w wybranych przedsiębiorstwach, uczestnicy będą mieć możliwość ubiegania się w Wyższym Urzędzie Górniczym o zatwierdzenie kwalifikacji „osoby niższego dozoru ruchu”.


ZADANIE 2. GEOLOG W GEOTECHNICE I HYDROGEOLOGII: KRAJOWE STAŻE PRAKTYCZNE W FIRMACH GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH, GEOTECHNICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH:

Zadanie obejmuje realizację 34 staży u pracodawców (18 w 2018 r. i 16 w 2019 r.). Staże będą realizowane zgodnie ze ścieżką kształcenia w branżach:

  • geologii inżynierskiej i geotechniki,
  • hydrogeologii,

przede wszystkim w polskich MSP, które na przestrzeni ostatnich 10 lat zagospodarowały niszę rynkową i wspierają sektor geologiczny wyspecjalizowanymi usługami. Wśród pracodawców są też duże spółki skarbu państwa działające głównie w obszarze hydrogeologii.


Praktyczny staż u pracodawców, ze wsparciem dedykowanego Opiekuna stażu i możliwością konsultacji z Mentorem naukowym po stronie IG UAM, stworzy studentom szansę uzyskania stałego zatrudnienia. Podczas stażu będą oni realizować prace laboratoryjne i badania terenowe z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do badań in-situ, zapoznają się ze specyfiką dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, etapami tworzenia opracowań i zestawienia wyników badań. Praca ta będzie wymagać dobrej organizacji, komunikacji i radzenia sobie ze stresem. Ww. kompetencje są kluczowe w wykonywaniu codziennej pracy w zawodzie. Zdobytą wiedzę na studiach będą zatem mogli wykorzystać w praktyce.


ZADANIE 3. GEOLOG W SŁUŻBIE NAUKI PRZYSZŁOŚCI: KRAJOWE STAŻE PRAKTYCZNE W INSTYTUTACH BADAWCZYCH I UCZELNIACH WYŻSZYCH:

Zadanie obejmuje realizację 11 staży zagranicznych (6 w 2018 r. i 5 w 2019 r.) w instytutach badawczych i naukowych, z którymi IG UAM współpracuje w sposób ciągły od kilku lat. Staże w ramach zadania 3 umożliwią rozwój kompetencji osobom planującym ścieżkę kariery naukowej dotyczącej geologii. Szczególnie ważnym aspektem staży będzie poznanie przebiegu prac badawczych, umiejętności ich realizacji, procesu syntezy informacji i prawidłowego wnioskowania.