Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Finansowanie w projekcie

W ramach realizowanego projektu "GEOLOG" Stażyście/stce przysługuje następujące finansowanie:

  • Stypendium stażowego za zrealizowany i potwierdzony przez Pracodawcę staż w wysokości 6 000,00 zł. Miesięczna transza stypendium wynosi 2 000,00 zł*.
  • Refundacja kosztów zakwaterowania w okresie realizacji stażu, który będzie odbywał się w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania:

a) w wysokości do 800,00 zł/miesięcznie, gdy staż jest realizowany w kraju,

b) w wysokości do 2 600,00 zł/miesięcznie, gdy staż jest realizowany za granicą.

  • Refundacja kosztów podróży do i z miejsca odbywania stażu:

a) w wysokości do 125,00 zł, gdy staż jest realizowany w kraju,

b) w wysokości do 1 000,00 zł, gdy staż jest realizowany za granicą.

  • Ubezpieczenie NNW:

a) w wysokości do 70,00 zł, gdy staż jest realizowany w kraju,

b) w wysokości do 200,00 zł, gdy staż jest realizowany za granicą.

  • Badanie lekarskie w wysokości do 50,00 zł.

* Stażyści/stki posiadający/e status Studenta/ki zwolnieni są ze składek i podatku dochodowego. Stażyści/stki od dnia ustania statusu studenta oraz po ukończeniu 26 roku życia, otrzymają stypendium pomniejszone o kwotę około 480,00 zł przeznaczoną na składkę ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto w projekcie "GEOLOG" zostało przewidziane wynagrodzenie dla Opiekuna stażu w wysokości 285,00 zł brutto, które będzie wypłacane w ramach refundacji przez UAM dla Pracodawcy.Dodatkowo każdy z Pracodawców jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego polegającego na wyposażeniu Stażysty/ki w materiały zużywalne niezbędne do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych, których wartość została podana w umowie.