Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Finansowanie w projekcie

W ramach realizowanego projektu "GEOLOG II" Stażyście/stce przysługuje następujące finansowanie:

  • Stypendium stażowe za zrealizowany i potwierdzony przez Pracodawcę staż w wysokości 8 880,00 zł. Miesięczna transza stypendium wynosi 2 960,00 zł*.
  • Refundacja kosztów zakwaterowania w okresie realizacji stażu, który będzie odbywał się w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania w wysokości:

do 850,00 zł/miesięcznie,

  • Badanie lekarskie w wysokości do 70,00 zł.
  • Ubezpieczenie NNW w wysokości do 100 zł

* Stażyści/stki posiadający/e status Studenta/ki zwolnieni są ze składek i podatku dochodowego. Stażyści/stki od dnia ustania statusu studenta oraz po ukończeniu 26 roku życia, otrzymają stypendium pomniejszone o składkę ZUS na ubezpieczenie społeczne.


Ponadto w projekcie "GEOLOG II" zostało przewidziane wynagrodzenie dla Opiekuna stażu w wysokości 451,20 zł brutto, które będzie wypłacane w ramach refundacji przez UAM dla Pracodawcy.