Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Refundacja kosztów


REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Zgodnie z § 9 REGULAMINU STAŻY DLA STUDENTÓW w ramach projektu „GEOLOG II" Stażystom/kom posiadającym najwyższą pozycję w rankingu uzyskaną podczas rekrutacji przysługuje refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania w okresie odbywania stażu.


W celu refundacji poniesionych kosztów Stażysta/ka składa wypełnione PODANIE O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA, do którego należy dołączyć dokumenty poświadczające poniesione koszty.

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO PODANIA O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA


Refundacja kosztów zakwaterowania w kraju nastąpi na podstawie zapłaconej faktury lub rachunku. W przypadku najmu mieszkań u osób nie będących płatnikami podatku VAT refundacja będzie możliwa na podstawie wystawionego RACHUNKU przez Wynajmującego (Właściciela lokalu).

WAŻNE!!! FAKTURA lub RACHUNEK nie może być wystawiona na kwotę wyższą niż 650,00 zł/ za miesiąc rozliczeniowy - czyli trwania stażu.


DOKUMENT MUSI BYĆ WYSTAWIONY NA NASTĘPUJĄCE DANE:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

NIP: 777-00-06-350

W TYTULE FAKTURY lub RACHUNKU należy umieścić następujące sformułowanie: „Pobyt …..(imię i nazwisko Stażysty/ki) w terminie …… (data miesięcznego zakwaterowania)”. PRZYKŁAD: „Pobyt Zenek Nowak w terminie od 11.07.2018 do 10.08.2018”.


W przypadku płatności przelewem (zalecana taka forma), należy dołączyć potwierdzenie przelewu wykonanego z własnego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze lub rachunku.

Wynajmujący może wystawić dokument na przygotowanym WZORZE RACHUNKU.

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO RACHUNKU


W przypadku płatności gotówką, na fakturze lub rachunku w miejscu forma płatności, musi znaleźć sformułowanie zapłacono gotówką.


ROZLICZANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA ODBYWA SIĘ W TRYBIE MIESIĘCZNYM (FORMA PREFEROWANA), lub po zakończeniu stażu. Wszystkie dokumenty za każdy miesiąc, wraz z podaniami, należy zeskanować i zamieścić w swoim folderze w chmurze Projektu o365: www.office365.amu.edu.pl. Podpisane oryginalne dokumenty i podanie należy przesłać niezwłocznie po każdym miesiącu odbytego stażu na adres pocztowy Biura Projektu.