Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Refundacja kosztów


REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY

Zgodnie z § 9 oraz § 10 REGULAMINU STUDIÓW DLA STUDENTÓW w ramach projektu „GEOLOG" Stażystom/kom posiadającym najwyższą pozycję w rankingu uzyskaną podczas rekrutacji przysługuje refundacja udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania w okresie odbywania stażu oraz refundacja udokumentowanych poniesionych kosztów podróży do i z miejsca odbywania stażu.


W celu refundacji poniesionych kosztów Stażysta/ka składa wypełnione PODANIE O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY, do którego należy dołączyć dokumenty poświadczające poniesione koszty.

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO PODANIA O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY


1. REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH W KRAJU

1.1. ZAKWATEROWANIE

Refundacja kosztów zakwaterowania w kraju nastąpi na podstawie zapłaconej faktury lub rachunku. W przypadku najmu mieszkań u osób nie będących płatnikami podatku VAT refundacja będzie możliwa na podstawie wystawionego RACHUNKU przez Wynajmującego (Właściciela lokalu).

WAŻNE!!! FAKTURA lub RACHUNEK nie może być wystawiona na kwotę wyższą niż 800,00 zł/ za miesiąc rozliczeniowy - czyli trwania stażu.


DOKUMENT MUSI BYĆ WYSTAWIONY NA NASTĘPUJĄCE DANE:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

NIP: 777-00-06-350

Dla Wynajmujących zagranicą NIP: PL7770006350.

W TYTULE FAKTURY lub RACHUNKU należy umieścić następujące sformułowanie: „Pobyt …..(imię i nazwisko Stażysty/ki) w terminie …… (data miesięcznego zakwaterowania)”. PRZYKŁAD: „Pobyt Zenek Nowak w terminie od 11.07.2016 do 10.08.2016”.


W przypadku płatności przelewem (zalecana taka forma), należy dołączyć potwierdzenie przelewu wykonanego z własnego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze lub rachunku.

Wynajmujący może wystawić dokument na przygotowanym WZORZE RACHUNKU.

PRZYKŁADOWY WZÓR WYPEŁNIONEGO RACHUNKU


W przypadku płatności gotówką, na fakturze lub rachunku w miejscu forma płatności, musi znaleźć sformułowanie zapłacono gotówką.


1.2. PODRÓŻ

Refundacja kosztów podróży w kraju nastąpi na podstawie oryginalnych biletów PKP lub PKS.

WAŻNE!!! Zwrot kosztów podróży jest kwalifikowalny wyłącznie za bilet związany z dojazdem do miejsca odbywania stażu przed jego rozpoczęciem oraz za bilet związany z powrotem z miejsca odbywania stażu po jego zakończeniu. BILETY PKP lub PKS nie mogą przekraczać kwoty łącznie wynoszącej 125,00 zł.

W przypadku biletów zakupionych drogą elektroniczną należy dołączyć potwierdzenie przelewu wykonanego z własnego rachunku bankowego. Koszty dojazdu pociągiem będą refundowany zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Koszty podróży samolotem na terenie kraju nie będą akceptowane i refundowane.


2. REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH ZA GRANICĄ

2.1. ZAKWATEROWANIE

INFORMACJE JUŻ WKRÓTCE


2.2. PODRÓŻ

W przypadku staży realizowanych za granicą bilety PKP, PKS i bilety lotnicze zostaną zakupione przez Uczelnię ze środków Projektu. Stażysta/ka wypełnia druk SKIEROWANIE STUDENTA NA WYJAZD ZA GRANICĘ. Wypełnione i podpisane skierowanie składa w Biurze Projektu, które zostanie przekazane do Działu Współpracy z Zagranicą UAM w celu zakupu biletów.

WAŻNE!!! Zwrot kosztów podróży jest kwalifikowalny wyłącznie za bilet związany z dojazdem do miejsca odbywania stażu przed jego rozpoczęciem oraz za bilet związany z powrotem z miejsca odbywania stażu po jego zakończeniu. BILETY PKP, PKS lub BILETY LOTNICZE nie mogą przekraczać kwoty łącznie wynoszącej 1000,00 zł.

Każdy Stażysta/ka ma obowiązek poszukać najdogodniejsze dla siebie połączenie do miejsca i z miejsca odbywania stażu, łącznie z terminami wyjazdu i powrotu (przelotu), i przesłać przygotowane informacje na adres e-mail Biura Projektu: geolog@amu.edu.pl w celu realizacji zakupu biletów przez Uczelnię. W przypadku dojazdu pociągiem refundowany jest koszt zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. W przypadku ponoszenia kosztów związanych z podróżą lotniczą, refundowane są wyłącznie koszty przelotu w klasie ekonomicznej.


ROZLICZANIE PONIESIONYCH KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I PODRÓŻY ODBYWA SIĘ W TRYBIE MIESIĘCZNYM (FORMA PREFEROWANA), lub po zakończeniu stażu. Wszystkie dokumenty za każdy miesiąc, wraz z podaniami, należy zeskanować i zamieścić w swoim folderze w chmurze Projektu o365: www.office365.amu.edu.pl. Podpisane oryginalne dokumenty i podanie należy przesłać niezwłocznie po każdym miesiącu odbytego stażu na adres pocztowy Biura Projektu.