Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z § 11 REGULAMINU STUDIÓW DLA STUDENTÓW w ramach projektu „GEOLOG" Uczelnia zobowiązuje się do ubezpieczenia Stażysty/ki w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas trwania stażu.


W II edycji projektu polisa została wykupiona w:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa