Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Obowiązki uczestnika

KRYTERIA REALIZACJI STAŻU w ramach realizowanego projektu "GEOLOG II" – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-S174/17:


1/ Stażysta/ka, przed rozpoczęciem stażu, jest zobowiązany/a do wypełnienia i złożenia osobiście w Biurze Projektu następujących dokumentów:

a) etap rekrutacji:

 • Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w Projekcie (w tym określenie Pracodawcy, u którego chciałby odbyć staż),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku,
 • CV i list motywacyjny.

b) etap kwalifikacji:

 • Deklarację uczestnictwa w stażu,
 • Zaświadczenie z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta (przygotowuje Biuro Projektu)
 • Umowę uczestnictwa w stażu,
 • Program stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu).

2/ Stażysta/ka zobowiązuje się:

 • rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z terminami i zasadami określonymi w Umowie uczestnictwa w stażu oraz niniejszym Regulaminie,
 • odbyć staż w miejscu wskazanym przez Pracodawcę,
 • zrealizować staż zgodnie z programem określonym wspólnie z Pracodawcą,
 • prowadzić Dziennik stażu, który jest równoważny z podpisywaniem przez Stażystę/kę listy obecności, raportu ze staży i karty zadań praktycznych,
 • wykonywać polecone czynności rzetelnie, terminowo i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych czynnościach Stażysta/ka zobowiązuje się do ich nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia,
 • dbać o dobro Pracodawcy oraz zachować w tajemnicy informacje natury organizacyjnej, handlowej, technicznej, technologicznej itp., których wyjawienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,
 • pisemnie poinformować Biuro Projektu o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu,
 • dostarczyć do Biura Projektu dane i informacje niezbędne do ubezpieczenia NNW oraz przeprowadzenia badań lekarskich, jak również poddać się wymaganym badaniom lekarskim,
 • przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty zakwaterowania w miejscu wykonywania stażu, w tym umowę wynajmu mieszkania, potwierdzenie przelewu za czynsz, rachunek albo fakturę,
 • na bieżąco przekazywać do Biura Projektu dokumenty dotyczące realizacji stażu oraz informacje uzgodnione z Pracodawcą w sposób wskazany przez Zespół Zarządzający, ogłoszony w komunikatach za pomocą korespondencji e-mail i/lub na stronie internetowej.

3/ Warunkiem uczestnictwa w stażu jest wypełnienie: Pre- i Posttestu wiedzy weryfikującego stan wiedzy Stażysty/ki na temat Pracodawcy.

4/ W ciągu 7 dni od zakończenia stażu Stażysta/ka jest zobowiązany/a do przedłożenia w Biurze Projektu wypełnionego:

 • Dziennika stażu,
 • Sprawozdania z realizacji stażu,
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu podpisanego przez Opiekuna stażu.


KRYTERIA REALIZACJI STAŻU w ramach realizowanego projektu "GEOLOG II" reguluje REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW.