Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Raportowanie


Korespondencję e-mail należy prowadzić przez adres BIURA PROJEKTU – geolog@amu.edu.pl, a wskazane dokumenty umieszczać w swoim imiennym folderze w chmurze na http://www.office365.amu.edu.pl/

Pliki przeniesione przez Biuro Projektu do pod-folderu „Dokumenty” należy uznać za zaakceptowane.

ORYGINAŁY WSZYSTKICH DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ PO ZAKOŃCZONYM STAŻU do Biura Projektu w terminie 7 dni.


PRZED STAŻEM:

Pretest wiedzy na temat funkcjonowania Pracodawcy

- szczegóły w zakładce Prettest nt. pracodawcy

Program Stażu

- ustalić Programu Stażu z Opiekunem

- po ustalenie umieścić plik word w chmurze i przesłać e-mail z prośbą o jego akceptację

Harmonogram stażu (miejsce odbywania stażu)

- sprawdzić na stronie projektu w zakładce HARMONOGRAM miejsce realizacji stażu i niezwłocznie poinformować Biuro Projektu w przypadku pojawienia się nieścisłości (adres, dział itp.) lub czasowej zmiany miejsca realizacji stażu (wyjazd na delegację, w teren)


PIERWSZY DZIEŃ STAŻU:

Program Stażu

- po uzyskaniu akceptacji należy wydrukować i podpisać wraz z Opiekunem program a następnie umieścić w chmurze skan


Dziennik stażu

- wypełnić pierwsza stronę Dziennika Stażu i podpisany skan umieścić w chmurze


W KAŻDYM DNIU STAŻU:

Dziennik stażu

- należy wypełniać na bieżąco każdego dnia realizowanego stażu

- dziennik stażu jest jednocześnie listą obecności

- dziennik stażu jest także raportem z wykonanych zadań praktycznych, które należy wpisywać w wiersz "karta zadań praktycznych" (tylko w te dni kiedy Stażysta zrealizował zadania praktyczne)

Harmonogram stażu (miejsce odbywania stażu)

- kontrolować na stronie projektu w zakładce HARMONOGRAM miejsce realizacji stażu

- w przypadku wyjazdów na „delegację” lub zmiany miejsca odbywania stażu należy natychmiast poinformować Biuro Projektu


PO KAŻDYM TYGODNIU STAŻU:

Dziennik stażu

- podpisaną kartę tygodniową stażu po akceptacji (podpis) Opiekuna stażu należy zeskanować i pdf umieścić w chmurze


PO KAŻDYM MIESIĄCU STAŻU:

Dziennik stażu

- podstawą do wypłaty stypendium stażowego jest przekazanie (umieszczenie w chmurze i zaakceptowanie) kompletnych tygodniowych kart stażu za każdy zrealizowany miesiąc stażu

Refundacja kosztów zakwaterowania i podróży

- skan dokumentów (szczegóły w zakładce Finansowanie w projekcie) należy umieścić w chmurze

- oryginały dostarczyć lub przesłać na adres Biura Projektu (Instytut Geologii – Biuro Projektu „GEOLOG II”, Bogumiła Krygowskiego 12 , 61-680 Poznań) - refundacja jest możliwa tylko na podstawie przekazanych oryginalnych podpisanych dokumentów


W OSTATNIM TYGODNIU STAŻU:

Zaświadczenie o ukończeniu Stażu (Zał. )

- należy zadbać aby Opiekun stażu wypełnił Zaświadczenie, skan umieścić w chmurze

Sprawozdanie z realizacji Stażu (Zał. )

- wypełniony i podpisany skan umieścić w chmurze

Pretest wiedzy na temat funkcjonowania Pracodawcy

- szczegóły od września

Umówić się na spotkanie w Biurze Projektu w celu rozliczenia się z zrealizowanego stażu


PO ZAKOŃCZENIU STAŻU:

Warunki rozliczenia zrealizowanego stażu

- w ciągu 7 dni od ukończenia stażu we wcześniej umówionym terminie stawić się do Biura Projektu

- dostarczyć oryginalne podpisane przez Stażystę oraz Opiekuna dokumenty zgodne z umieszczanymi w chmurze w czasie trwa stażu

- 100 % obecności w czasie realizowanego stażu (na podstawie Dziennika Stażu)

- minimum 30% przyrost wiedzy nt. funkcjonowania Pracodawcy (pre/posttest)


ORYGINAŁY WSZYSTKICH DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ PO ZAKOŃCZONYM STAŻU. Nie złożenie kompletnej oryginalnej dokumentacji po zakończeniu stażu będzie skutkować wezwaniem do zwrotu całości otrzymanych środków finansowych.