Geolog

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S162/15

Rekrutacja

KRYTERIA REKRUTACJI NA STAŻ w ramach realizowanego projektu "GEOLOG" – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-S162/15:


1/ W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci/tki dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia prowadzonym w Instytucie Geologii WNGiG UAM w Poznaniu.


2/ Uczelnia zapewnia miejsca odbywania stażu i udostępnia studentom/kom Listę pracodawców oferujących staże na stronie internetowej Projektu. Kandydat/ka ma prawo do samodzielnego zaproponowania Pracodawcy, u którego chciałby/aby odbyć staż. O ostatecznym przyznaniu stażu decyduje Komisja rekrutacyjna.


3/ Dziekan WNGiG UAM w Poznaniu powołuje Komisję Rekrutacyjną. Zadaniem Komisji jest ocena aplikacji Kandydatów/ek oraz przyznanie miejsc stażowych.


4/ W skład Komisji wchodzą:

  1. Kierownik Projektu - dr Robert Jagodziński,
  • Koordynator ds. staży - mgr Marta Mitręga,
  • Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych - prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki.KRYTERIA REKRUTACJI NA STAŻ w ramach realizowanego projektu "GEOLOG" reguluje REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW.