Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Rekrutacja

KRYTERIA REKRUTACJI NA STAŻ w ramach realizowanego projektu "GEOLOG II" – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-S174/17:


1/ W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci/tki dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia prowadzonym w Instytucie Geologii WNGiG UAM w Poznaniu.


2/ Uczelnia zapewnia miejsca odbywania stażu i udostępnia studentom/kom Listę pracodawców oferujących staże na stronie internetowej Projektu. Kandydat/ka ma prawo do samodzielnego zaproponowania Pracodawcy, u którego chciałby/aby odbyć staż. O ostatecznym przyznaniu stażu decyduje Komisja rekrutacyjna.


3/ Dziekan WNGiG UAM w Poznaniu powołuje Komisję Rekrutacyjną. Zadaniem Komisji jest ocena aplikacji Kandydatów/ek oraz przyznanie miejsc stażowych.


4/ W skład Komisji wchodzą:

  1. Kierownik Projektu - dr Robert Jagodziński,
  • Koordynator ds. staży - mgr Marta Mitręga-Szcześniak,
  • Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych - prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki.


Rekrutacja do udziału w stażach w 2018 roku odbędzie się wg następującego harmonogramu:


  • 19.03 spotkanie informacyjne
  • 20-25.03 godz. 15:00 rekrutacja online, wypełnianie formularza rekrutacyjnego
  • 26.03 ogłoszenie listy rankingowej (online, na stronie projektu)
  • do 30.03 – umieszczanie przez stażystów w chmurze CV i listów motywacyjnych, kontakt z pracodawcami (do wszystkich zdeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym pracodawców)
  • 4-6.04 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 9-12.04 – wypełnianie deklaracji online
  • 16-20.04 – spotkania indywidualne i podpisanie dokumentów


KRYTERIA REKRUTACJI NA STAŻ w ramach realizowanego projektu "GEOLOG II" reguluje REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW.