Geolog II

strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

nr POWR.03.01.00-00-S174/17

Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GEOL/2018 DOTYCZĄCE WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH


Zapytanie ofertowe związane z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-S174/17 „GEOLOG II – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM” przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie od 1.03.2018 r. do 29.02.2020 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich dla grupy studentów stażystów.

Termin składania ofert: do dnia 18.04.2018


ZO badania lekarskie

Zał. nr 1 Wzór oferty


ZAMÓWIENIE NR 1/GEOL/2018 DOTYCZĄCE WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE BADAŃ MEDYCYNY PRACY I WYDANIA ORZECZEŃ LEKARSKICH

Zamówienie realizowane będzie przez:

Polmed S.A.

os. Kopernika 21

83-200 Starogard Gdański